Elmarie Neilson

Wills & Estates

We build up a personal relationship with our clients so that they feel free to return whenever necessary to amend their Wills as their circumstances change.

Drafting of Wills & Testaments

A Family Attorney that will assist you with the drafting of wills and testaments

Administration of Deceased Estates

We manage all the aspects of administering the wishes in your Will, including possible litigation where the validity of a Will is disputed

Litigation Resulting from Deceased Estates

Our many years of experience with the administration of estates, assist us in understanding the intricacies of litigation relating to deceased estates.

Contact Us

Let us Fight your Battles for You

Mediation

The aim of mediation is to find an
amicable solution that satisfies all
parties

Mediation of
Matrimonial Disputes

Divorce is never easy. Mediation offers
a way to reach an amicable solution
acceptable to both parties.

Mediation of Disputes
Resulting from
Deceased Estates

Mediation ensures that the process of
winding up the estate is not delayed
and payment of an inheritance is
done quickly

Facilitation of Post
Divorce Court Orders
& Disputes

Unlike a mediator, a facilitator has
decision making powers and may
enforce decisions

Mediation of
Commercial Disputes

Choosing the right mediator for
delicate matters in the commercial
field could prevent you paying the
legal fees that Commercial Court
cases may cost

Litigation

Divorce – Maintenance – Eviction = We are There for You

Divorces

Let Us Fight Your Battles For You

Child & Spousal Maintenance

We assist our clients not only with well-considered advice, but also by enforcing and protecting their rights in court

Adoptions

Our clients have a relationship of trust with us. This gives them peace of mind and saves on legal fees

Evictions

We dispel the myth of
“squatters rights” that make
our clients feel helpless when
the tenant refuses to pay the
rent or move out

Parenting Plans

We help you to get a parenting plan in place that reduces conflict and frustration

About Us

We distinguish ourselves by delivering top professional legal services

Collaborative Law

We help you manage your divorce
with dignity and respect

F.A.Q.

Need More Clarification?

News

Our Thoughts on all Matters Legal
and Otherwise

Newsletters

What's the latest?

Social Responsibility

Doing Our Bit For Mankind

Elmarie Neilson

Laat ons vir jou veg

Litigasie

Egskeiding – Onderhoud – Uitsetting = Ons is daar vir Jou

Mediasie van
Kommersiële Geskille

Om die regte mediator vir delikate sake in
die kommersiële gebied te kies, kan
voorkom dat jy die regskostes
betaal wat kommersiële hofsake kos.

Mediasie by
Egskeiding

Die doel van mediasie is om ‘n
aanvaarbare oplossing te vind wat al
die partye tevrede stel.

Mediasie

Die doel van mediasie is om ‘n
aanvaarbare oplossing te vind wat al
die partye tevrede stel.

Mediasie van Geskille
Voortvloeiend uit
Bestorwe Boedels

Mediasie verseker dat die proses om ‘n
boedel te beredder nie vertraag
word nie en dat betaling van ‘n
erflating bespoedig word.

Wie Is Ons?

Vrae

Meer Opheldering?

Nuusbriewe

Egskeidings

Laat ons jou Regsaksies namens jou Veg

Kontak Ons

Laat ons jou Regsaksies namens jou Veg

Ouerskap Planne

Ons help jou om ‘n ouerskap plan te beding wat konflik en frustrasie verminder.

Onderhoud vir Kinders en Gades

Ons help ons kliënte nie slegs met wel-oorwoë advies nie, maar ook om hulle regte in die Hof af te dwing en te beskerm

Aannemings

Ons het ‘n vertrouensverhouding met ons kliënte. Dit gee hulle gemoedsrus en spaar regskostes

Uitsettings

Ons slaan die mite van
“plakkersregte” wat kliënte
hulpeloos laat voel
wanneer huurders weier
om huur te betaal of
om uit te trek, die nek in

Samewerkende
Praktyk

Ons help jou om jou egskeiding met
waardigheid en respek te hanteer

Testamente & Boedels

Ons bou ‘n persoonlike verhouding met ons kliënte op sodat hulle die vrymoedigheid het om, soos nodig, terug te keer om hulle Testamente te wysig soos hulle omstandighede verander

Opstel van Testamente

‘n Familieprokureur wat jou sal bystaan met die opstel van Testamente en Testamentêre Geskrifte

Boedel Bereddering

Ons behartig al die aspekte daarvan om die wense in jou Testament uit te voer, insluitend moontlike litigasie waar die geldigheid van ‘n Testament betwis word

Litigasie by Bestorwe Boedels

Ons ervaring oor baie jare met die bereddering van bestorwe boedels, is van groot hulp om die ingewikkeldhede van litigasie wat vloei uit bestorwe boedels, te verstaan

Sosiale Verantwoordelikheid

Ons Gee Om

 

Laat ons vir jou veg

Ons Praktyk

Ons hoogs ervare span help jou met jou regsaksies op ‘n professionele en simpatieke wyse.

Litigasie

Ons werk in ‘n span saam met ons kliënte en maak seker dat hulle goed ingelig is sodat hulle vir ons duidelike, ingeligte instruksies kan gee. Dit laat ons kliënte voel dat hulle in beheer van hulle sake is.

Testamente & Boedels

Ons beredder boedels bekwaam en sensitief. Ons bou ‘n persoonlike verhouding op met ons kliënte sodat hulle gemoedsrus kan hê dat hulle ons kan vertrou om hulle laaste wense uit te voer en sodat hulle vry voel om gereeld na ons terug te keer om hulle Testamente op datum te hou.

Mediasie

As mediators behartig ons jou onderhandelinge in ‘n veilige, nie veroordelende atmosfeer, in teenstelling met litigasie wat die laaste oorblyfsels van toegeneentheid en respek kan vernieting en jou finansieël kan dreineer. Jy bly in beheer van jou sake.

Samewerkende Praktyk

Die samewerkende proses verseker dat alle partye saamwerk ten einde litigasie te vermy en om ‘n onderhandelde skikking uit te werk sodat jou privaatsake en finansies nooit openbaar sal word nie. Slegs nadat ‘n skikking bereik is, word die Hof betrek.

Tevrede Kliënte

"I really admire how extremely efficient you are!"

− Registrar at the High Court, Western Cape

"Just a short note to let you know that there is a little family that thinks you are greatest person and family lawyer combination in the whole of SA."

− Hein

"Ek weet ek sal altyd ‘n veilige hawe hê om na terug te keer en iemand baie bevoegd wat na my sal kyk en weer deur die donker sal help."

− Joanita

"Clear narration of the facts. Good advice and they are not just there to take your hard earned cash."

− Faye
Neilsons attorneys family law

Aangaande Elmarie 

Vind Ons

Elmarie Neilson

Elmarie Neilson

Prokureur

Elmarie Neilson het dekades se ervaring as Prokureur en spesialiseer in Familiereg (insluitende aannemings) en is ook ‘n Boedelberedderaar. Sy is ook ‘n gekwalifiseerde mediator, fasiliteerder en samewerkende praktisyn. Elmarie het dieselfde verskyningsbevoegdheid in die Hooggeregshof as ‘n advokaat.

Nuus en Blogs

Recent Posts / View All Posts

Ouerskapregte en verpligtinge: alles of niks?

| , Child & Spousal Maintenance, , Family Law | No Comments

In die saak van GM v KI 2015 (3) SA 62 (GJ) E was die feite as volg: die ouers van ‘n minderjarige kind was nooit getroud nie. ‘n Jaar…

Deeltitel slaggate

| , | No Comments

Om ‘n eiendom in ‘n deeltitel skema te besit kan vol slaggate wees. Jy kan wel dink dat hierdie nuwe woonstel of meenthuis nou aan jou behoort – jou naam…

 

Ons Genote

Family Attorney

Family Attorney

National Association of Collaborative Practitioners

Family Attorney